Формати и мерни единици

Стандартни формати за хартия по ISO

Международният стандарт за хартиени фор­мати, част от системата от стан­дарти ISO, се из­ползва в България и всич­ки страни, използ­ващи метричната система. Стан­дартът е базиран на съотношение между дългата и късата страна, равно на корен квадратен от 2 (1.414:1). При това съотно­шение, колкото и пъти да се разрязва на две един лист, съ­отношението се запазва.

ISO-paper-formats-A    ISO-paper-formats-ABC

Трите серии ISO формати се означават с A, B и C. Серия А се използва за бизнес публи­кации и канце­лар­ски нужди. Серия B е за плакати и книги, но тя е основна и при хартиите и карто­ните за печат, тъй като покрива точно печата­емите полета на печатните машини. Серия C е за пощенски пликове.

Базовият размер за всичките серии има индекс 0. Производ­ните размери се получават с ря­зане на две и индексите им означават броя разрязвания на две (напр. А1 се получава с 1 разрязване, А2 – с 2 последователни раз­рязвания и т.н.).

Основният формат за серия A (А0) има раз­мери 841/1189 мм, което е точно един квад­ратен метър. За по-големите от ос­новните произ­водни формати се поставя ин­декс от­пред – например двой­ният размер на A0 се означава като 2A0.

A0    841/1189 mm
A1    594/841 mm
A2    420/594 mm
A3    297/420 mm
A4    210/297 mm
A5    148/210 mm
A6    105/148 mm
A7    74/105 mm
A8    52/74 mm

B0    1000/1414 mm
B1    707/1000 mm
B2    500/707 mm
B3    353/500 mm
B4    250/353 mm
B5    176/250 mm
B6    125/176 mm
B7    88/125 mm
B8    62/88 mm

C0    917/1297 mm
C1    648/917 mm
C2    458/648 mm
C3    324/458 mm
C4    229/324 mm
C5    162/229 mm
C6    114/162 mm
C7    81/114 mm
C8    57/81 mm

Освен стандартните формати от сериите C и B, при пощенските пли­кове се използват и форматите DL (220/110 мм), който не е от систе­мата ISO, но е форматът на все още най-популярния в Европа плик за биз­нес кореспонденция, и C65 (114/229 мм), който е хибрид между два ISO формата – C6 и C5, като е заимствал ширината от C6, а дължината от C5. Последният формат е “в пряка конкуренция” с DL и рано или късно би трябвало да остане единственият в Европа формат на плик, предназ­начен за лист А4, сгънат на 3. И двата формата в България са известни като “американски формат”.

Мерни единици, използ­вани в полиграфията

1 инч (inch)* [“]    = 72** pt.    = 25.4 mm
1 фут (foot) [ft.]    = 12”    = 304.8 mm
1 пункт (point) [pt.]    = 0.0138”    = 0.3515 mm
1 цицер (cicero) [ci]    = 12 pt.    = 4.218 mm
1 милиметър (mm)    = 2.8453 pt.    = 0.0394”

Забележки:
* Инчът е известен у нас и под имената дюйм или цол.
** 1 инч всъщност се равнява на точно 72.27 кла­сически пункта. Това съотноше­ние е наследство от мина­ло­то, като днес, в епохата на компютрите, за удобство е при­ето да се използва пункт, който е равен на точно 1/72”. Въпреки това в горната таблица са дадени съотноше­нията между мер­ните единици, базирани на класическия пункт.

Ако искате да споделите тази страница...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *